1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

1.1. «Організатор» Програми — підприємство, що володіє винятковими правами управління і розвитку Програми, і його уповноважені представники. Назва та адреса Організатора: ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «АМІК УКРАЇНА», Київ, вул. Верхній Вал, 68.

1.2. «Програма» — Програма лояльності «My AMIC» (Мій АМІК), комплекс взаємовідносин, у результаті яких Учасник має право отримувати винагороди на відповідних умовах.

1.3. «Учасник» Програми — особа, суб’єкт персональних даних, який бере участь у Програмі відповідно до встановлених правил, участь якого підтверджено Організатором.

1.4. «Партнер» Програми — підприємство, організація або банківська установа (Банк), яке згідно з умовами Програми, нараховує бонуси за здійснені покупки товарів або послуг / або надає можливість Учасникам отримати винагороду.

1.5. «Ідентифікатор лояльності» — унікальний номер, який представлений у вигляді цифр, штрих-коду або записаний на магнітну стрічку чи інший носій інформації і нанесений на пластикову картку, яка видається Учасникові Програми Організатором або від його імені на певних умовах. Ідентифікатор лояльності слугує для ідентифікації особи як Учасника Програми з метою визначення його права на отримання винагороди.

1.6. «Картка» — пластиковий носій з нанесеним на нього Кодом лояльності, який використовується для накопичення бонусів і отримання винагород.

1.7. «Бонус» — облікова одиниця, яка нараховується на рахунок Учасника згідно зі схемами нарахування, встановленими Організатором / або Партнером Програми, і яка списується при отриманні Учасником винагороди.

1.8. «Винагорода» — товар (послуга, привілей, інша вигода), визначений Організатором або Партнером. Отримання винагороди в межах Програми означає придбання (купівлю) Учасником відповідної винагороди — товарів (послуг, привілеїв, інших вигід) за акційною ціною згідно умов і правил Програми та оплатою таких винагород грошовими коштами в національній валюті України.

1.9. «Рахунок» — сукупність даних в інформаційній системі Організатора Програми про транзакції нарахування та списання бонусів Учасника.

1.10. «Анкета» — формуляр, окремий документ, частина документа або електронний формуляр, який пропонується для заповнення особі Організатором або його представником (зокрема з використанням веб-сторінки Програми), у результаті заповнення і надсилання якого особа дає свою згоду на участь у Програмі відповідно до встановлених правил, а також дає змогу передавати і обробляти надані персональні дані і іншу інформацію в межах Програми та відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних. Заповнена особою і отримана Організатором Анкета є підставою для реєстрації особи Учасником Програми (підтвердження участі в Програмі) та вибіркової активації окремих опцій Програми відповідно до кількості наданих персональних даних.

2. УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ «MY AMIC»

2.1. Учасниками Програми можуть бути особи, які досягли 18 років.

2.2. При вступі до Програми кожен Учасник отримує Ідентифікатор лояльності в пакеті, який містить одну основну картку. Пакет Учасника можна отримати в точках продажу Організатора або Партнера на умовах, визначених Організатором та Партнером. Вступ до Програми є безкоштовним при виконанні умов одноразової заправки від десяти літрів будь якого пального. Видача та користування спеціальною карткою лояльності з Ідентифікатором лояльності регламентується п.8 цих правил.

2.3. Організатор на свій розсуд має право в будь-який момент ввести використання ПІН-коду для авторизації Учасника при отриманні винагород, повідомивши про це Учасника за допомогою електронного листа або SMS-повідомлення.

2.4. Про умови Програми можна дізнатися в точках продажів, з друкованих рекламних матеріалів, веб-сторінки або за телефоном гарячої лінії Програми.

2.5. Ідентифікатор лояльності обслуговується в точках продажів, які беруть участь у Програмі. Їх перелік розміщується на сайті my.amicenergy.com.ua і може змінюватися. Використання спеціальної платіжної картки з Ідентифікатором лояльності в точках продажів, які не беруть участі в Програмі, регламентовано п.8 цих правил.

2.6. Ідентифікатор лояльності не може бути використаний для здійснення банківських, кредитних, платіжних або інших операцій, які не передбачені умовами Програми.

2.7. Програма розрахована виключно для особистого користування осіб. Бонуси, нараховані Учасникам під час участі в Програмі, не можуть передаватися, продаватися, перераховуватися, використовуватися як засіб платежу, у будь-який інший спосіб відчужуватися Учасниками на користь третіх осіб або використовуватися іншим чином, крім як у порядку, передбаченому правилами Програми.

2.8. Датою початку участі в Програмі є дата первинної активації картки шляхом надсилання SMS-повідомлення з номером картки на короткий номер, вказаний Організатором в інформаційних матеріалах Програми, що надаються Учаснику разом з Карткою.

2.9. Ідентифікатор лояльності є активним протягом терміну дії Програми.

2.10. Для блокування Ідентифікатора лояльності в разі втрати або пошкодження його пластикового носія, а також для його розблокування Учаснику необхідно звернутися до Організатора через форму зворотного зв’язку на сайті Програми або за телефоном гарячої лінії, зазначеному на сайті my.amicenergy.com.ua.

2.11. Ідентифікатор лояльності може бути розблоковано або відновлено лише в разі, коли персональні дані заявника збігаються з даними, представленими в анкеті Учасника та зареєстрованими в інформаційній системі Програми Організатора.

2.12. У разі втрати Учасник може отримати новий Ідентифікатор лояльності на пластиковому носії на загальних умовах, передбачених Програмою, але лише після попереднього блокування втраченого носія згідно з п.2.10.

2.13. Кілька активних рахунків з різними Ідентифікаторами лояльності не можуть бути об’єднані в один, і один рахунок не може бути розділений між кількома Учасниками Програми. Один Учасник має право користуватися лише одним Ідентифікатором лояльності.

2.14. Одному зареєстрованому Учаснику Програми може бути присвоєно одночасно не більше одного Рахунка в Програмі. У разі виявлення двох і більше Рахунків, у яких збігаються зареєстровані персональні дані Учасників Програми по двох записах: 1) прізвище / ім’я; 2) номер мобільного , Організатор Програми має право заблокувати такі Рахунки до уточнення достовірності наданих Учасником персональних даних.

2.15. Програма діє в Мережі АЗС Організатор з 08.09.2022 до 31.12.2022 включно. У випадку дострокового припинення дій Програми Організатор зобов’язаний повідомити про це через сайт www.amicenergy.com.ua. У випадку обмеження переліку АЗС, на які розповсюджується дія Програми, Організатор повідомляє про це, розміщуючи відповідну інформацію на сайті Програми.

2.16. Організатор має можливість змінювати правила та строк програми лояльності, додавати додаткові промо та зобов’язаний повідомити про це через сайт www.amicenergy.com.ua не пізніше ніж за 1 місяць до припинення.

3. АНКЕТА І ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ УЧАСНИКА

3.1. Заповнюючи Анкету Учасника Програми, особа подає персональні та контактні дані для реєстрації в інформаційній системі Програми. Заповнення і внесення даних Анкети Учасника в інформаційну систему є обов’язковою умовою повноправної участі в Програмі та умовою для використання Бонусів згідно з правилами Програми.

3.2. Заповнена особою Анкета або відправлений особою електронний формуляр Анкети підтверджує надання добровільної згоди (дозволу) Організатору Програми на обробку (збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення і т. п.) персональних даних особи, які вказані в цій Анкеті, з метою персоніфікації особи як Учасника Програми «My AMIC», у т. ч. для участі в акціях та заходах рекламного характеру, що проводяться в межах зазначеної Програми, а також згоду на передачу (поширення) його персональних даних Партнерам Програми і третім особам з метою їх обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі і отримання інформації. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорта та ідентифікаційного коду. Заповнена особою Анкета свідчить також про її згоду з усіма умовами та правилами Програми, обізнаність у тому, що надані нею персональні дані вносяться в інформаційну систему — Базу персональних даних учасників Програми, а також підтверджує ознайомлення особи з правами, які відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства надаються йому як суб’єкту персональних даних. Учасник зобов’язується надавати точні і достовірні дані при заповненні Анкети, а також своєчасно повідомляти Організатора про зміни, що стосуються наданих відомостей.

3.3. Анкета може не прийматися (друкований паперовий примірник), якщо дані вписані нерозбірливо, неправильно чи не відповідають вимогам. Якщо анкета повністю не заповнена, але інших зауважень немає — вона може бути прийнята, але за відсутності обов’язкових даних Учасника згідно з правилами Програми — робота певних опцій Програми для такого Учасника може бути обмежена до надання необхідних даних у повному обсязі. Анкета не приймається і дані анкети не вносяться в інформаційну систему Програми також у разі, коли зазначені в ній персональні дані збігаються з даними, внесеними в інформаційну систему Програми з іншої анкети як мінімум по одному запису одночасно, а саме — за номером мобільного Учасника Програми.
До обов’язкових даних Учасника належать:
1) Номер ;
2) Прізвище;
3) Ім’я;
4) Дата народження.

3.4. Термін внесення даних з наданої Організатору заповненої друкованої Анкети в інформаційну систему Програми становить 31 день від дати подання Анкети Учасником Організатору Програми. У разі подання Організатору Анкети в формі електронного формуляра, дані вносяться протягом 72 годин з моменту їх надсилання засобами зв’язку з інтернет (веб-сторінки Програми).

3.5. Дані Учасника, зазначені в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Організатора, сам Учасник та інші особи, зокрема Партнери, яким було надано доступ до цих даних на правових підставах, а також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та / або інших органів відповідно до чинного законодавства.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА ПРОГРАМИ

4.1. Картка лояльності є власністю Організатора Програми та надається Учаснику для користування за встановлену символічну плату до 0,01 грн. з ПДВ, яка стягується при видачі пластикового носія Ідентифікатора, при виконанні умов одноразової заправки від десяти літрів будь якого пального.

4.2. Організатор має право зупинити Програму, скасувати або змінити умови Програми. У разі закриття Програми всі бонуси, накопичені Учасником, можуть бути використані ним протягом 2-х (двох) місяців після публікації повідомлення про закриття.

4.3. Організатор має право відмовити у видачі картки, видалити або припинити її дію або припинити використання клієнтом бонусів за таких обставин:
• використання або спроба використання картки способом, який не відповідає умовам та Правилам;
• будь-яка обґрунтована підозра у зловживаннях з боку Учасника щодо його участі в Програмі;
• відсутність будь-яких операцій з використанням Ідентифікатора лояльності протягом 12 місяців;
• відклик особою своєї згоди на обробку його персональних даних;
• надання особою недостовірних та / або неточних персональних даних або інших відомостей, зазначених в Анкеті.
Організатор не відповідає за будь-які втрати або збитки, що виникають в результаті таких дій.
Про вилучення або припинення дії картки або припинення можливості використання клієнтом бонусів Організатор повідомляє Учасника будь-яким доступним способом протягом 7 (семи) днів з моменту вчинення дій, передбачених цим пунктом Правил.

4.4. Організатор зобов’язується належним чином збирати, зберігати, обробляти дані Учасників Програми та використовувати їх у межах Програми та даних Правил.

4.5. Організатор буде періодично інформувати Учасника про його можливості та винагороди, проте не несе відповідальності за можливу не доставку такого повідомлення, якщо це сталося внаслідок незалежних від Організатора обставин.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА ПРОГРАМИ

5.1. Учасник має всі права щодо захисту своїх персональних даних відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавства.

5.2. Учасник може змінити / доповнити персональні дані, а також заблокувати власний рахунок (знищити, обмежити доступ або припинити обробку даних) через надані Організатором канали комунікації або шляхом відповідного звернення до Організатора за телефоном гарячої лінії.

5.3. Учасник надає Організатору або Партнеру Програми від імені Організатора, право повідомляти йому будь-яку інформацію комерційного і / або інформаційного характеру про Програму або Партнера Програми поштою, електронною поштою, телефоном та / або SMS з метою інформування про можливості і зміни в межах роботи Програми.

5.4. Учасник може в будь-який момент відмовитися отримувати інформацію за вищевказаними комунікаційними каналами, повідомивши про це Організатора по гарячої лінії.

5.5. Учасник відповідає за своєчасне інформування Організатора про зміну адреси, та інших персональних даних.

6. ПЛАТІЖНА КАРТКА БАНКУ З ІДЕНТИФІКАТОРОМ ПРОГРАМИ «MY AMIC»

8.1. Спеціальна платіжна картка з Ідентифікатором лояльності або ко-бренд картка емітується Банком-Партнером Програми і є власністю Банку. Банк видає і обслуговує ко-бренд картку згідно з Договором, укладеним з Учасником, відповідно до тарифів і правил обслуговування платіжних карток Банку.

8.2. За розрахунок платіжною ко-бренд карткою Банк-Партнер Програми нараховує бонуси. Схема нарахування бонусів залежить від місця покупки і наявності банківського терміналу Банку.

8.3. При розрахунках ко-бренд карткою в точці продажу Партнера через банківський термінал Банку-Партнера Програми здійснюється нарахування бонусів від Партнера і від Банку.

8.4. Якщо покупка здійснена в торговій точці, що не бере участі в Програмі, зокрема за кордоном, при розрахунку ко-бренд карткою бонуси нараховуються лише від Банку. При цьому зарахування бонусів від Банку здійснюється протягом 10 днів.

8.5. При розрахунку за покупку в точці продажу Партнера Програми через термінал іншого банку, ніж Банк-Партнер Програми, нарахування бонусів здійснюється від Партнера і від Банку, при цьому зарахування бонусів від Банку здійснюється протягом 10 днів.

8.6. Якщо на банківському рахунку відсутні кошти для оплати покупки, Ідентифікатор лояльності ко-бренд картки може бути використаний для реєстрації покупки в точці продажу, яка бере участь у Програмі. При цьому бонуси будуть нараховані лише від Партнера.

8.7. З питань отримання ко-бренд картки і її обслуговування Учаснику Програми необхідно звертатися на сайт або в інформаційний центр Банку-Партнера.

7. ІНШІ УМОВИ ПРОГРАМИ «MY AMIC»

9.1. Організатор Програми не відповідає за якість товарів та послуг, що надаються Партнерами Програми.

9.2. Для вирішення спірних питань Учасник має звернутися до Організатора та пред’явити чек. Організатор залишає за собою право надати відповідь на звернення Учасника протягом 30 днів.

9.3. Програма є довгостроковою.

8. НАДАННЯ УЧАСНИКОМ ПРОГРАМИ ЗГОДИ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Власник персональних даних:
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «АМІК УКРАЇНА», місто Київ, вул. Верхній Вал, 68.

10.2. Форма надання згоди:
заповнена Анкета, що подається Власнику персональних даних з використанням веб-сторінки Програми та / або в друкованому вигляді.

10.3. База персональних даних:
база персональних даних Учасників Програми лояльності «My AMIC» («Мій АМІК»).

10.4. Категорії персональних даних, які обробляються:
прізвище, ім’я, по батькові, вік (дата народження), стать, сімейний стан, місце реєстрації (місце проживання); номери телефонів (номери домашнього і мобільного телефонів), адреса електронної пошти, зображення на фото-, відеоплівці і інших носіях, інформація про автомобіль, що є в користуванні, та інші відомості про особу, відображені в Анкеті, що надається особою добровільно; анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорта та ідентифікаційного коду.

10.5. Мета обробки персональних даних:
персоніфікація особи як Учасника Програми «My AMIC» («Мій АМІК»), зокрема для участі у всіх акціях і заходах рекламного характеру.

10.6. Дії по обробці персональних даних, які мають право здійснювати Власники персональних даних:
збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення і т. п. Також передача (поширення) персональних даних Партнерам Програми, розпорядникам персональних даних, третім особам, іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, які визначає Власник самостійно, з метою їх обробки, зокрема для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі і отримання інформації. Учасник погоджується з тим, що Власник персональних даних не зобов’язаний повідомляти Учасника про вчинені ним дії щодо обробки персональних даних Учасника відповідно до цілей їх обробки. Персональні дані можуть оброблятися в картотеках та / або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи.

10.7. Повідомлення про права суб’єкта персональних даних:
надання своїх персональних даних шляхом заповнення Анкети, особа тим самим підтверджує обізнаність про те, що надані нею персональні дані вносяться в інформаційну систему — Базу персональних даних учасників Програми лояльності «My AMIC» («Мій АМІК»), а також підтверджує ознайомлення з правами, які відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства надаються йому як суб’єкту персональних даних. Учасник зобов’язується надавати точні і достовірні дані при заповненні Анкети, а також своєчасно повідомляти Власника персональних даних про зміни, що стосуються наданих відомостей.

10.8. Термін, на який надається згода (дозвіл) на обробку персональних даних:
згода (дозвіл) на обробку персональних даних надається Власнику персональних даних на невизначений термін, а саме на період (строк) дії Програми лояльності «My AMIC», учасником якої стає особа.

10.9. Застереження:
ненадання особою згоди на обробку її персональних даних на зазначених вище умовах, відклик особою наданого нею згоди, унеможливлює її реєстрацію і подальшу участь у Програмі лояльності «My AMIC» («Мій АМІК»).